Skip to content

Käyttösäännöt (OY)


Avainsanat: , , , , , , , , , , , , ,

Tämän ohjeen sisältö:


IT-palvelujen käyttösäännöt

Lyhyesti

 • Säännöt sitovat ja velvoittavat jokaista käyttäjää. Myös sinua.
 • Säännöt koskevat kaikkien yliopiston IT-palvelujen, laitteiden, sovelluksien ja verkkojen käyttöä.
 • Yliopisto osoittaa IT-palvelujen käyttövaltuuden myöntämällä siihen käyttäjätunnuksen tai tuomalla palvelun saataville.
 • Jokainen vastaa henkilökohtaisesti kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä.
 • IT-palvelut on tarkoitettu käytettäväksi työtehtäviin ja opiskeluun.
 • Kun noudattaa kohtuutta, lakeja ja hyviä tapoja, palveluja saa käyttää myös yksityisiin asioihin.
 • Kaikkien tulee kunnioittaa yksityisyyttä ja tiedon omistajuutta.
 • Kaikki kaupallinen tai julistava toiminta on kiellettyä.
 • Kaikki luvaton käyttö on kiellettyä.
 • Käyttöä valvotaan, sääntöjen rikkomisesta on seuraamuksia.

Näitä periaatteita tarkennetaan alla.

IT-palvelujen käyttösäännöt kokonaisuudessaan

IT-palvelujen käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä, IT-palvelujen ja tietojärjestelmien käyttäjiä sekä yliopiston yksiköitä.

Säännöt koskevat kaikkia yliopiston laitteita, IT-palveluja ja niiden käyttöä. Ne koskevat myös palveluja, joiden käyttömahdollisuus tai -valtuus on saatu yliopiston välityksellä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi CSC:n palvelut kuten HAKA, Funet ja niiden välityksellä käytettävät järjestelmät. Osa yliopiston palveluista on pilvipalveluita ja niiden käyttöä koskee näiden käyttösääntöjen ja palveluntarjoajan omien käyttöehtojen lisäksi yliopiston Pilvipalvelun käyttöehdot (lukeaksesi käyttöehdot kirjaudu yliopiston käyttäjätunnuksella).

Käyttövaltuus

Käyttövaltuus osoitetaan myöntämällä käyttäjätunnus tai tuomalla palvelu saataville

Käyttövaltuuden saaneilla henkilöillä on lupa käyttää yliopiston IT-palveluja. IT-palveluiden käyttösääntöjen noudattaminen on käyttövaltuuden edellytys.

 • IT-palvelujen käyttövaltuudet riippuvat käyttäjän asemasta ja tehtävistä (rooleista)
  yliopistolla
 • henkilöllä voi olla useita rooleja samanaikaisesti.
Käyttövaltuudet ovat määräaikaisia

Käyttövaltuus päättyy, kun

 • henkilö ei enää kuulu yliopistoon
 • määräaikaiseksi myönnetty käyttövaltuus vanhenee
 • henkilön rooli muuttuu siten, ettei IT-palvelun käyttövaltuudelle ole enää perustetta.

Käyttövaltuutta voidaan rajoittaa, jos siihen liittyen on perusteltu epäily tietoturvallisuuden
vaarantumisesta tai väärinkäytöstä.

Käyttäjän tulee poistaa henkilökohtaiset sähköpostinsa ja tiedostonsa ennen IT-palvelun
käyttövaltuuden loppumista. 14 päivän kuluttua käyttöoikeuksien edellytysten loppumisesta tunnukset suljetaan automaattisesti ja sähköpostin vastaanotto estetään. Yliopisto poistaa tiedostot ja postilaatikon 12 kuukauden kuluttua tunnuksen käytön tai käyttövaltuuden loppumisesta.
Henkilökuntaan kuuluvan käyttäjän on siirrettävä työhönsä liittyneet viestit ja tiedostot esimiehen kanssa sovitulle henkilölle. Tämä pätee myös opiskelijaan, joka on toiminut esimerkiksi tutkimusryhmissä.

Jokaisen on itse poistettava henkilöstö- tai opiskelijaetuna kotikäyttöön lisensoidut ohjelmistot työsuhteen tai opinto-oikeuden päättyessä.

Käyttäjätunnus

 • käyttäjä tunnistetaan (identifioidaan, autentikoidaan) käyttäjätunnuksen perusteella
 • jokaisella käyttäjällä tulee olla yksilöivä tunniste tunnistamista vaativissa IT-palveluissa.
Ryhmätunnus voidaan myöntää hakemuksesta erityiseen tarkoitukseen

Ryhmätunnuksen käyttö voi vaarantaa tietojen luottamuksellisuuden. Esimerkki: työasemaluokan erityisohjelmiston vaatimia pääkäyttäjävaltuuksia varten myönnetty ryhmätunnus.

 • ryhmätunnuksen hakija vastaa tunnuksen luovuttamisesta
 • ryhmätunnusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty
 • jokainen ryhmätunnuksen käyttäjä on vastuussa omasta tunnuksen käytöstään
Jokainen vastaa käyttäjätunnuksistaan henkilökohtaisesti

Käyttäjätunnukset tulee suojata vahvalla salasanalla tai muutoin ohjeistetulla tavalla. Jos salasanan tai muun tunnisteen epäillään joutuneen vääriin käsiin, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä viipymättä.

 • käyttäjätunnusta ei saa antaa toisen henkilön käyttöön
 • käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä
 • käyttäjä on taloudellisessa ja oikeusvastuussa tunnuksen käytön aiheuttamasta haitasta tai vahingosta
 • toisen henkilön tunnuksen käyttö on kielletty, vaikka tämä sitä pyytäisi.

Käyttäjien oikeudet ja vastuut

IT-palvelut on tarkoitettu työtehtäviin ja opiskeluun

Yliopiston IT-palvelut on tarkoitettu työvälineeksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen tai hallintoon yliopistossa.

Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin

Sallittua vähäistä yksityistä käyttöä ovat esimerkiksi yksityiset sähköpostikeskustelut ja
verkkopalvelujen käyttäminen. Yksityinen käyttö ei kuitenkaan saa

 • haitata järjestelmän muuta käyttöä, eikä
 • olla ristiriidassa käytöstä annettujen sääntöjen ja ohjeiden kanssa.
Kaupallinen toiminta tai julistaminen ei ole hyväksyttävää yksityistä käyttöä

Tietohallinnosta vastaavalta henkilöltä kuitenkin voi hakea allekirjoitettua, kirjallista poikkeuslupaa.

 • Kaupallinen käyttö on sallittu vain yliopiston lukuun
 • käyttö vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen toimintaan on sallittu vain yliopistovaaleissa, ylioppilaskunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten yms. toiminnassa
 • käyttö kaikkeen julistavaan toimintaan on kielletty
 • resurssien tarpeeton käyttö on kielletty.
Lakeja on noudatettava
 • laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia ei saa julkaista, välittää eikä jaella.
Jokaisella on oikeus yksityisyyteen

Yksityisyys ei kuitenkaan ulotu kaikkeen henkilön hallussaan pitämään työtehtäviin liittyvään materiaaliin.

 • Opiskelijan hallussa oleva aineisto tulkitaan yksityiseksi.
 • Henkilökunnan tulee pitää yksityinen aineisto selkeästi erillään työhön liittyvästä aineistosta esim. hakemistossa, jonka nimi on ”private”. Tämä sääntö koskee myös opiskelijaa, joka on työssä yliopistolla.
Jokainen vastaa tietoturvasta

Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viivytyksettä ilmoittaa Campus ICT -tukipalveluun: ict (at) oulu.fi.

 • Henkilökohtaista salasanaa ei pidä koskaan kertoa kenellekään
 • jokaisella on vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista
 • muille kuuluvien tietojen urkkiminen, hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen on kielletty.

Yliopistolla on oikeus suojatoimena rajoittaa tai estää IT-palvelujen käyttöä.

Luvattoman palvelun pystyttäminen on kielletty

Yliopiston tietoliikenneverkkoon saa kytkeä vain yliopiston hyväksymiä laitteita. Yliopiston verkoissa saa tuottaa palveluita vain yliopiston antamalla luvalla.

Tietoturvamekanismien ohittaminen on kielletty

Mitään käyttövaltuutta ei saa käyttää laittomaan tai luvattomaan toimintaan, kuten esimerkiksi tietoturva-aukkojen etsimiseen, oikeudettomaan salauksen purkamiseen, tietoliikenteen kopiointiin tai muuttamiseen tai tietojärjestelmiin tunkeutumiseen.

Tietojärjestelmien osia tai piirteitä, joita ei ole selkeästi tuotu yleisesti käytettäviksi, ei saa käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi ylläpitoon tarkoitetut työkalut tai järjestelmän asetuksilla estetyt toiminnot.

Tietojen urkinta ja käyttäjien harhautus on kielletty

Älä huijaa, älä hanki tietoa oikeudettomasti.

Muita määräyksiä

Voimaantulo

Nämä IT-palvelujen käyttösäännöt tulevat voimaan 20.11.2013 ja korvaavat aiemmat vastaavat säännöt. Tämän jälkeen uudet IT-palvelut tulee toteuttaa näiden sääntöjen mukaisesti.

Muutoksenhallinta

Nämä käyttösäännöt tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimassaolevia palveluita ja lainsäädäntöä. Merkittävät muutokset käsitellään YT-menettelyssä. Muutostarpeesta päättää tietoturvapäällikkö.

Muutoksesta tiedotetaan vain tavanomaisten tiedotuskanavien kautta, ei henkilökohtaisesti.

Käyttösäännöistä poikkeaminen

Lupa käyttösäännöistä poikkeavaan toimintaan voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella ja perustellusta syystä. Luvan poikkeamaan voi myöntää tietohallintojohtaja. Luvassa voi olla ehtoja, rajoituksia ja lisävastuita.

Valvonta

Käyttösääntöjen valvonnasta vastaavat ICT-palvelut, palveluiden ja IT-palveluiden omistajat sekä työnjohdollisesti esimiehet kukin osaltaan. Rikkomuksista rangaistaan tietotekniikkarikkomusten seuraamiskäytännön mukaisesti.


Sähköpostisäännöt

Lyhyesti

Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja

 • esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset

Kaikkia sääntöjä on noudatettava

 • Käytä yliopistolla eri salasanoja kuin missään muualla
 • käytä yliopiston sähköpostiosoitetta yksityisiin tarkoituksiin vain harkiten (ks. IT-palvelujen käyttösäännöt)
 • ohjaa erehdyksessä saamasi sähköpostiviestit oikealle vastaanottajalle ja informoi lähettäjää
 • muista, että kirjesalaisuus suojaa myös sähköpostia
 • huolehdi sähköpostilaatikkosi tilan riittävyydestä
 • älä lähetä roskapostia
 • älä jätä yksityisiä viestejäsi yliopiston postilaatikkoon käyttövaltuutesi päättyessä.

Henkilökunta

 • Käytä työasioissa aina yliopiston sähköpostiosoitteita
 • lähetä kuittaus sähköisen asioinnin viesteihin viivytyksettä
 • älä siirrä tai ohjaa automaattisesti työsähköpostia yliopiston ulkopuolisiin sähköpostiosoitteisiin
 • pidä yksityiset ja työsähköpostiviestit erillään, myös lähettämäsi
 • huolehdi sähköpostisi hoitamisesta poissaolojesi aikana
 • jos käytät poissaoloviestiä, ohjaa sen vastaanottajaa käyttämään organisaatio-osoitetta
 • käytä vain yliopiston tukemia sähköpostin salausmenetelmiä
 • ennen käyttövaltuutesi päättymistä siirrä organisaatiolle tarpeelliset sähköpostiviestit oikeille henkilöille.

Opiskelija

 • Käytä opiskeluun liittyen ensisijaisesti yliopiston sinulle antamaa sähköpostiosoitetta
 • ilmoita aina sähköpostiosoitteesi käyttämiisi yliopiston palveluihin ja järjestelmiin, jotta saat yliopiston tiedotteet oikeaan sähköpostiin
 • kun asioit yliopistoon sähköpostitse, muista aina ilmoittaa nimesi ja yhteystietosi sähköpostiviestissä
 • opiskelijana lähettämäsi ja vastaanottamasi viestit ovat yksityisiä
 • mikäli olet työsuhteessa yliopistoon, sinua koskevat myös henkilökunnan säännöt
 • työ- ja opiskelusähköpostit on selkeästi pidettävä erillään toisistaan.

Organisaatio-osoitteen vastuuhenkilö

 • Selvitä, miten viestit käsitellään, käsittely varmistetaan ja saatetaan tiedoksi muille käsittelijöille
 • vaihda organisaatio-osoitteeseen mahdollisesti liittyvä salasana säännöllisesti ja aina, kun joku
  sen tietävä poistuu viestien käsittelijöiden joukosta.

Näitä periaatteita tarkennetaan alla

Sähköpostisäännöt kokonaisuudessaan

Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia henkilöitä
(esimerkiksi apurahalla työskentelevät tutkijat sekä emeritus- ja emerita-professorit), jotka käyttävät
sähköpostipalvelua. Säännöt koskevat myös kaikkia sähköpostijärjestelmistä vastaavia toimijoita.

Sähköpostisäännöt toteuttavat voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Sähköpostiviestin perillemenosta varmistuminen on lähettäjän vastuulla. Jos viestin perillemeno on
erityisen tärkeää, on syytä lähettää viesti hyvissä ajoin ennen mahdollista määräaikaa ja pyytää
vastaanottajaa kuittaamaan viestin perillemeno.

Kirjesalaisuus suojaa sähköpostia

Mikäli henkilö saa toiselle tarkoitetun sähköpostiviestin, hänellä on vaitiolovelvollisuus ja
hyväksikäyttökielto niin viestin sisällöstä kuin olemassaolostakin.

 • Yliopiston tai sen työntekijän toimivaltaan kuulumaton, erehdyksestä lähetetty
  hallintotehtäviä koskeva sähköpostiviesti on hallintolain (434/2003) 21 §:n mukaisesti
  siirrettävä toimivaltaiseksi katsotulle viranomaiselle tai taholle ja siirrosta on ilmoitettava
  viestin lähettäjälle; ellei siirto ole mahdollinen, viesti palautetaan lähettäjälle ja hävitetään
  yliopiston sähköpostijärjestelmästä
 • kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

Lähetys- ja palautusvelvollisuudet eivät koske haittaohjelmaviestejä eivätkä roskapostia.

Sähköpostiosoitteet

Organisaatio-osoite on virallinen sähköpostiosoite

Organisaatio-osoitetta käytetään virallisten asioiden hoitoon ja palvelujen tarjoamiseen.
Organisaatio-osoite muodostetaan erillisen ohjeen mukaan, esimerkiksi:

 • yliopiston tasolla kirjaamo@oulu.fi
 • yksikön tasolla yksikko@oulu.fi
 • roolia varten rehtori@oulu.fi
Työsähköpostiosoite on työkäyttöön annettu henkilökohtainen sähköpostiosoite
 • Esimerkki vili.virta@oulu.fi
 • Työsähköpostiviesti liittyy sekä työsähköpostiosoitteeseen että työntekijän työtehtäviin.
 • Lähtökohtaisesti yliopisto kohtelee työsähköpostiosoitteeseen tulleita sähköpostiviestejä yksityisinä viesteinä.
 • Lähetettävän sähköpostiviestin lähettäjänä tulee olla joko organisaatio-osoite tai nimimuotoinen työsähköpostiosoite.
Opiskelusähköpostiosoite on yliopiston opiskelijalle antama henkilökohtainen sähköpostiosoite
 • Esimerkkinä vili.virta@student.oulu.fi
 • Opiskelusähköpostiosoite on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelujen hoitamiseen.
 • Yliopisto kohtelee opiskelijoiden sähköpostiviestejä yksityisinä viesteinä.
 • Lähetettävän sähköpostiviestin lähetysosoite on nimimuotoinen opiskelusähköpostiosoite.
 • Opiskelija voi kieltää sähköpostiosoitteensa julkaisemisen oman yliopiston ulkopuolelle.

Jokainen sähköpostipalvelun käyttäjä vastaa itse tilakiintiönsä riittävyydestä ja sähköpostilaatikkonsa siivoamisesta.

Yliopisto päättää sähköpostiosoitteista ja niiden muodosta

Oulun yliopistossa käytetään erilaisia verkko-osoitteita (domain) erilaisiin rooleihin liittyen,
esimerkiksi:

 • organisaatio-osoitteet voisivat olla muotoa palvelu@oulu.fi
 • henkilökunnan osoitteet muotoa vili.virta@oulu.fi
 • opiskelijoiden osoitteet muotoa brian.kottarainen@student.oulu.fi
Työ- ja opiskelusähköpostiosoitteet muodostetaan henkilön nimestä

Mikäli henkilölle tulee nimikaima yliopistolle, hänen sähköpostiosoitteensa saattaa muuttua.
Muodon etunimi.sukunimi@(student.)oulu.fi ensimmäisenä saanut saa pitää osoitteen, myöhemmin
tulevalle sähköpostiosoite on muotoa etunimi.toisen nimen ensimmäinen kirjain.sukunimi@(student.)oulu.fi.

Sähköpostin ja sähköpostiosoitteiden käyttö

 • Henkilökohtaisena sähköpostiosoitteena tulee käyttää nimimuotoista osoitetta
 • yliopiston viestinnässä käytetään organisaatio-osoitteita
 • työasioissa tulee käyttää organisaatio-osoitetta tai työsähköpostiosoitetta

Organisaatio- ja työsähköpostiviestien käsittelyä ja arkistointia ohjaavat laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta sekä yliopiston arkistonmuodostussuunnitelma.

 • Organisaatio- tai työsähköpostiviestien siirto tai automaattinen ohjaaminen yliopiston
  ulkopuolelle on kiellettyä tietoturvan, tietosuojan ja tiedon hallinnan varmistamiseksi ja voi
  olla esimerkiksi henkilötietolain vastaista.
 •  jos saapuneessa viestissä on kuittauspyyntö tai kyseessä on sähköinen asiointi (1),
  tulee viestin käsittelijän lähettää sen lähettäjälle kuittausviesti viiveettä
 • automaattisia vastaanottokuittauksia saavat käyttää vain asiointijärjestelmät
Organisaatio-osoitteella on vastuuhenkilö

Vastuuhenkilön tulee varmistaa organisaatio-osoitteeseen saapuvien viestien säännöllinen käsittely
ja arkistonmuodostussuunnitelman noudattaminen, myös omien poissaolojensa aikana.

 • Organisaatio-osoitteeseen tulleet sähköpostiviestit kuuluvat työnantajalle
 • vastuuhenkilön on vastattava saapuneisiin viesteihin viiveettä
 • vastauksesta tulee ilmetä, että se on vastaus organisaatio-osoitteeseen tulleeseen viestiin
 • organisaatio-osoitteita ei saa käyttää yksityiseen viestintään
Työsähköpostiosoitteeseen liittyvää viestiä kohdellaan yksityisenä viestinä
 • Yliopisto voi hakea ja avata työntekijän sähköpostin erillisen ohjeen määrittelemissä
  tapauksissa ja tavalla (ks. Työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen)
 • työntekijän lähettämästä työsähköpostiviestistä tulee tarvittaessa selvästi ilmetä, onko viesti
  lähetetty työtehtävään liittyvänä kannanottona vai henkilön yksityisenä mielipiteenä
 • mikäli vastaanotettu viesti on hakemus tms. julkisiin hallintotehtäviin liittyvä asia, tulee
  vastausviestin vastausosoite asettaa organisaatio-osoitteeksi

  • vastausosoitteen asettamisen sijasta voi asiakasta kehottaa käyttämään jatkossa
   organisaatio-osoitetta
  • vastaus ja alkuperäinen viesti siirretään organisaatio-osoitteelle arkistoitavaksi
  • jos et tiedä sopivaa organisaatio-osoitetta voit tarkastaa sen Campus ICT:n asiakastuesta
   ict(at)oulu.fi

Yliopiston antamaa sähköpostiosoitetta voi käyttää yksityisiin tarkoituksiin, kunhan noudattaa
yliopiston IT-palvelujen käyttösäännöissä asetettuja rajoituksia.

 • Työntekijän yksityiset viestit tulee selvästi erottaa työsähköpostiviesteistä, tämä koskee
  saapuvia ja lähteviä viestejä
 • jos henkilö on sekä opiskelija että henkilökuntaa, tulee näihin rooleihin liittyvät sähköpostit
  selkeästi erottaa toisistaan
Ulkopuolista sähköpostipalvelua ei saa käyttää yliopistoon liittyviin työtehtäviin

Ulkopuolisen sähköpostipalvelun käyttöä yliopiston verkosta voidaan rajoittaa teknisesti, mikäli sen
muodostama tietoturvariski yliopistolle nousee liian suureksi.

Henkilökohtaisia automaattisia vastauksia tulee käyttää harkiten

Jos automaattivastaus roskapostitulvauhasta huolimatta katsotaan välttämättömäksi, tulee siinä
neuvoa lähettäjää ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sopivaan organisaatio-osoitteeseen.

Sähköpostista on huolehdittava poissaolojen aikana

tai postilaatikko on suljettava (esimerkiksi pitkät virkavapaudet). Suositeltavinta on neuvoa
asiakkaita etukäteen ottamaan aina yhteyttä sopivan organisaatio-osoitteen kautta.

Sähköpostiosoitteen käyttövaltuus on määräaikainen

Yksityisiä viestejä ei tule jättää yliopiston postilaatikkoon käyttövaltuuden päättyessä.

Työntekijän tulee sopia esimiehen kanssa muiden kuin yksityisten viestien siirrosta yliopiston
haltuun. Jos työntekijä lopettaa tehtäviensä hoitamisen ennen työsuhteen päättymistä, voi
työntekijä tai hänen esimiehensä pyytää estämään sähköpostin vastaanoton välittömästi.

Sähköpostiviestin voi salata

Käytettävien salausohjelmien tulee organisaatio- ja työsähköpostiviestien osalta olla yliopiston
tukemia ja käyttöönottamia.

 • Jos saapuva organisaatio- tai työsähköpostiviesti on salattu siten, että vain vastaanottaja voi
  avata sen, on salaus purettava välittömästi vastaanoton jälkeen. Tämä ei koske
  haittaohjelmia sisältäviä viestejä eikä roskapostia.
 • viesti voidaan salata uudestaan siten, että se on kaikkien asian käsittelijöiden avattavissa

Salaamaton sähköposti rinnastuu turvallisuudeltaan postikorttiin.

Postituslistalla on vastuuhenkilö

Vastuuhenkilön tulee huolehtia listan moderoinnista, tarkistaa säännöllisesti postituslistan
ajantasaisuus ja poistaa tarpeettomat osoitteet.

 • yhteisten postituslistojen ylläpidosta ja poistamisesta vastaa listan omistaja
 • henkilökohtaisten postituslistojen ylläpidosta vastaa kukin itse

Postituslista on henkilörekisteri ja voi olla salassa pidettävää tietoa, jonka luovuttamisesta on
säädetty erikseen. Lähetä tällöin sähköposti piilokopiona (bcc), etteivät listalla olevat osoitteet näy
vastaanottajille.

Massapostitus ja ketjukirjeiden lähettäminen ja edelleen välittäminen on kielletty

Erillisellä päätöksellä voidaan soveltaa poikkeusmenettelyä.

Palvelutuotanto ja ylläpito

Ylläpito voi puuttua sähköpostin kulkuun

sähköpostijärjestelmän palvelutason tai turvallisuuden takaamiseksi. Puuttuminen, käytön valvonta
ja lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen on ohjeistettu erikseen.

Sähköposti tarkistetaan ja suodatetaan

Kaikki sähköpostiliikenne tarkistetaan automaattisen sisällöllisen analyysin avulla ja

 • haittaohjelmia sisältävät viestit ja liitetiedostot poistetaan automaattisesti
 • haitallisten, suurten tai monilukuisten liitetiedostojen välittämistä voidaan rajoittaa

Lisäksi suodatetaan ja voidaan ilmoittamatta tuhota viestit, jotka

 • saapuvat tunnetuista roskapostia välittävistä palvelimista
 • luokitellaan roskapostiksi automaattisen sisältöanalyysin perusteella
 • Sähköpostiosoite lakkaa toimimasta

kun käyttövaltuus päättyy. Yliopisto ei ota vastaan henkilölle lähetettyjä viestejä, vaan ilmoittaa
automaattisesti lähettäjälle osoitteen toimimattomuudesta. Samalla kaikki mahdolliset
sähköpostiosoitteeseen liitetyt viestien uudelleenohjaukset lakkaavat toimimasta.

Muita määräyksiä

Voimaantulo

Nämä sähköpostisäännöt tulevat voimaan 20.11.2013 ja korvaavat aiemmat vastaavat säännöt.

Muutoksenhallinta

Sähköpostisäännöt tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimassaolevia palveluita ja
lainsäädäntöä. Merkittävät henkilöstöä koskevat muutokset käsitellään YT-menettelyssä.
Muutostarpeesta päättää tietohallintojohtaja.

Muutoksesta tiedotetaan vain tavanomaisten tiedotuskanavien kautta, ei henkilökohtaisesti.

Sähköpostisäännöistä poikkeaminen

Lupa sähköpostisäännöistä poikkeavaan toimintaan voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen
perusteella ja perustellusta syystä. Luvan poikkeamaan voi myöntää tietohallintojohtaja. Luvassa voi
olla ehtoja, rajoituksia ja lisävastuita.

Valvonta

Sähköpostisääntöjen valvonnasta vastaa tietohallinto. Rikkomuksista rangaistaan
tietotekniikkarikkomusten seuraamiskäytännön mukaisesti.


Oulun yliopiston langattomien lähiverkkojen käyttösääntö

Tämä sääntö koskee yliopiston tietoliikenneverkkoon kytkettäviä WLAN-tukiasemia ja niitä WLAN-päätelaitteita, joilla halutaan olla yhteydessä yliopiston tietoverkon julkisiin tai rajattuihin palveluihin em. tukiasemien kautta. Säännöllä pyritään varmistamaan verkkoyhteyksien turvallisuus.
Yliopiston tiloissa on käytettävissä myös julkinen panOULU-verkko, josta pääsee internetiin ja sen kautta niihin yliopiston palveluihin, jotka yliopisto on avannut internetiin. panOULU-konsortio erikseen ohjeistaa panOULU-verkon käytöstä (http://www.panoulu.net).

Tietohallinto (ICT-palvelut) vastaa yliopiston tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta ja toiminnasta

Tietohallinto vastaa yliopiston tietoliikenneverkon rakentamisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta. Tietohallinto asentaa runkoverkon, ulkoisten yhteyksien sekä laitosverkkojen (kiinteät ja langattomat yhteydet) rakentamiseen tarvittavat järjestelmät sekä valvoo niiden toimintaa ja suorituskykyä. Laitosverkkojen suunnittelussa huomioidaan laitosten erityistarpeet mahdollisuuksien mukaan.

Tietohallinnolla yksin on oikeus asentaa langattomia verkkoyhteyksiä yliopiston tietoliikenneverkkoon. Muiden kuin tietohallinnon asentamien tai hyväksymien tukiasemien liittäminen tietoliikenneverkkoon on kiellettyä. Tietohallinto poistaa luvattomat tukiasemat yliopiston tietoliikenneverkosta.

Yliopiston WLAN-yhteyksien käyttöoikeudet

Yliopiston tietoliikenneverkon yhteyteen rakennetut langattomat yhteydet on tarkoitettu yliopistolla työskentelevän tai opiskelevan henkilön käyttöön.
Langattomaan lähiverkkoon kirjautuvat käyttäjät ja koneet tulee olla tunnistettavissa, joten verkkoon kirjautumiseen käytetään henkilö- tai konekohtaisia tunnuksia. Kirjautumiseen käytetään tietohallinnon ylläpitämiä tai hyväksymiä tunnustietokantoja.

Yliopiston WLAN-yhteyden käyttäjä voi käyttää niitä yliopiston verkon tietopalveluita, jotka palvelun tarjoaja on avannut langattoman verkon saataville.

Yliopiston WLAN-verkoissa vaaditaan päätelaitteelta vahvan salauksen käyttö, josta ohjeistetaan erillisissä verkon käyttöohjeissa (http://www.oulu.fi/th/eduroam).

Päätelaitteiden turvallisuudesta vastaa käyttäjä

WLAN-päätelaitteessa pitää olla käytössä normaalit ko. päätelaitteen mukaiset tietoturvasuojaukset mm. käyttöjärjestelmän, sovellusohjelmien ja haittaohjelmatorjunnan osalta. Päätelaitteen turvallisuudesta vastaa päätelaitteen nimetty ylläpitäjä tai loppukäyttäjä. Yliopiston tietoverkon politiikat ja säännöt koskevat myös WLAN-käyttöä.

Yliopiston tietoverkon politiikat ja säännöt Patiossa: https://patio.oulu.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/it-palvelut/tietoturva-ja-kayttosaannot/tietoturvasaannot-ja-politiikat.

 

« Takaisin

Tämä artikkeli julkaistiin kategorioissa English version available, Kaikki ohjeet, Oulun yliopiston henkilöstölle, Oulun yliopiston opiskelijoille, saavutettava sisältö, UniOulu ja tageilla , , , , , , , , , , , , , . Lisää permalink suosikkeihisi.